Erfgoed Balen vzw
Historisch overzicht van Balen De prehistorie  (tot 57 voor Christus) Talrijke voorwerpen welke gevonden werden in onze gemeente en in de onmiddellijke omgeving wijzen erop dat ons dorp reeds in het steentijdperk bewoond was. Omstreeks 2000 voor Christus zouden Kelten op het grondgebied van Balen geleefd hebben. Zij werden verdreven door Belgen, afkomstig uit Germanië. Eerst vestigden zich de Menapiërs in de Kempen, daarna de Eburonen en ten slotte de Taxanders, eveneens afkomstig uit Germanië. Het Romeins tijdperk  (57 voor Christus - 445 na Christus) Balen heeft zeer waarschijnlijk zijn naam te danken aan een Romeinse heirbaan die naar Germanië leidde. Tot in de 13de eeuw schreef men steeds Baenle, dit betekent “plaats aan de baan”. Later veranderde deze naam geleidelijk in Baele, Baelen, en uiteindelijk in Balen. Men vermoedt zelfs dat er een Romeins paleis was gevestigd. Het Frankisch tijdperk  (445 – 843) In de zevende eeuw bouwde men de eerste kerk van Balen maar deze werd in de negende eeuw door de Noormannen verwoest. Het Feodaal-Communal tijdperk (843 – 1384) Over deze periode is er in die tijd niets neergeschreven en dus werd er logischerwijze niets over  teruggevonden. Het Bourgondisch tijdperk (1384 – 1482) Ten tijde van Filips de Stoute (1384-1404) werd Balen bestuurd door één of twee burgemeesters bijgestaan door schepenen. Vanaf 1456 voegde Filips de Stoute hierbij nog een raad van zes gezworenen. In 1444 begonnen de Balenaren op eigen initiatief en kosten een kerk te bouwen die in 1508 voltooid was. In 1445 bouwde men de eerst windmolen in Balen. Deze werd in 1799 afgebroken. Balens erfgoed
Balense geschiedenis